88 VỊ PHẬT DIỆT TRỪ PHIỀN NÃO – HỒNG DANH SÁM HỐI | Tranh cổ 88 vị Phật đầy đủ nhất

Hồng Danh Sám Hối này do Ngài Bất Động Pháp Sư đời Tống bên Trung Hoa soạn ra. Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong Kinh “Ngũ Thập Tam Phật” tức là từ đức Phật Phổ Quang cho đến Phật Nhứt Thế Pháp Tràng Mãn Vương, và rút 35 hiệu Phật trong Kinh “Quán Dược Vương, Dược Thượng” với pháp thân đức Phật A Di Đà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền Đại Nguyện, thành nghi sám hối này, tổng cộng là 108 lạy, để ám chỉ trừ 108 phiền não.

Nghi thức sám hối này, nếu ai chí thành kính lễ, thì sẽ diệt trừ những phiền não và tội lỗi đã tạo, trong đời hiện tại cũng như nhiều đời về quá khứ.

Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát: Dược Thượng Bồ Tát nói xong danh hiệu 53 Phật quá khứ liền nhập định. Trong định thấy Phật Tỳ Bà Thi khen rằng: “Hay thay! Thiện nam tử đã tuyên nói 53 hồng danh. Các vị Phật này đã thành đạo tại cõi Sa Bà, giáo hóa chúng sanh rồi vào Niết-bàn cũng ở cõi Sa Bà. Ai được nghe 53 danh hiệu thì trăm ngàn muôn ức kiếp chẳng đọa ác đạo. Ai xưng niệm 53 danh hiệu thì đời đời hằng được gặp Phật. Ai lễ lạy dược giải thoát những tội bốn trọng năm nghịch. Các tội chê bai pháp Phương Đẳng đều được thanh tịnh. Đây là chỗ 53 đức Phật đã phát nguyện”.

Kế đến đức Thi Khí, đức Tỳ Xá Phù, đức Câu Lưu Tôn, đức Câu Na Hàm Mâu Ni, đức Ca Diếp động ấn chứng: “Thiện nam, thiện nữ nào xưng niệm và lễ kính 53 danh hiệu, tội chướng bao nhiêu cũng được tiêu trừ”.

Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng rằng: “Thời mạt pháp của đức Phật Diệu Quang, ta xuất gia hành đạo, được nghe 53 danh hiệu. Ta vui mừng dạy cho một số người thọ trì. Những người này lại chuyền bá rộng ra đến số ba ngàn. Do công đức miệng xưng niệm, thân lễ bái, 1000 vị đã thành Phật trong quá khứ kiếp trang nghiêm. 1000 vị đã thành Phật trong Tinh Tú kiếp vị lai”.

Còn 35 danh hiệu Phật sau, từ đức Phật Thích Ca cho đến đức Phật Bửu Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương, thì trong Kinh Bửu Tích nói: “Nếu tất cả chúng sanh, hoặc phạm tội ngũ nghịch hay thập ác, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ”.

Về sau Ngài Từ Vân Pháp Sư vì những người yếu đuối hoặc không quen lạy nhiều, nên dã soạn ra một nghi thức sám hối, rất gọn dễ và đầy đủ ý nghĩa, cũng gọi là pháp tiểu sám hối, để cho Phật tử có thể hằng ngày sám hối tội lỗi của mình.

Giai thoại cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5ikYNl4I7QDRoK5Ytj2zmqW

Cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gI1tsCsPcr2waA3LDpPa8m

Truyền thuyết Phật pháp:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gSPeKVFyNAhQY4yqnxKPc9

Việt Nam cổ tự:
https://youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5heQGC-7XTO8F5CpFyrktDg

Địch Công kỳ án:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jDHspB8ZB8J6h977EC5ui8

Quê hương trong mắt tôi:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jxspUA2f0d5lRulCajGWQA

Xin lưu ý:

– Chương trình được sản xuất và bản quyền thuộc về Quỳnh Khang Media.

– Vui lòng không sao chép, reup dưới mọi hình thức.

#Phat #SamHoi #HongDanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *