Chú Đại Bi Tây Tạng (Avalokitesvara Mantra) – Quán Âm Thập Nhất Diện (có lời để tụng theo)

Chú Đại Bi Tây Tạng (Avalokitesvara Mantra) – Quán Âm Thập Nhất Diện
Thể hiện Tinna Tình
⏺️ Link 2 giờ: https://youtu.be/QvAB4kMFwXw
⏺️ Link 8 phút: https://www.youtube.com/watch?v=3GwI00EZtkg
Link video (Tinna Tình): https://www.youtube.com/watch?v=6R6sKprEWjY

ĐẠI CHÚ :
Đức Dalai Lama đời thứ 7 ghi nhận là:
ན༌མོ༌རཏྣ༌ཏྲ༌ཡཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌ཨཱཪྱ༌ཛྙཱ༌ན༌ས༌ག༌ར། བཻ༌རོ༌ཙ༌ན༌བྻཱུ༌ཧ༌རཱ༌ཛཱ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨརྷ༌ཏེ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌སརྦ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བྷྱཿ། ཨརྷཏེབྷྱཿ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷེ༌བྷྱཿ༌ན། མཿ༌ཨཱརྱ༌ཨ༌ཝ༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌ཤྭ༌རཱ༌ཡ། བོ༌དྷིི༌སཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ས༌ཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ཀ༌རུ༌ཎི༌ཀཱ༌ཡ། ཏདྱ༌ཐཱ། ༀ༌དྷ༌ར༌དྷ༌ར། དྷི༌རི༌དྷི༌རི། དྷུ༌རུ༌དྷུ༌རུ། ཨི༌ཊྚི༌ཝ༌ཊྚི། ཙ༌ལེ༌ཙ༌ལེ། པྲ༌ཙ༌ལེ༌པྲ༌ཙ༌ལེ། ཀུ༌སུ༌མེ༌ཀུ༌སུ༌མེ༌ཝ༌རེ། ཨི༌ལི༌མི༌ལི། ཙི༌ཏི༌ཛཱ༌ལ༌ཨ༌པ༌ན༌ཡེ༌སྭཱཧཱ ༎

Namo ratna-trayāya
Namaḥ Ārya-jñāna-sāgara-vairochana-vyūha-rājāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya
Namaḥ sarva tathāgatebhyaḥ arhatebhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyaḥ
Namaḥ Ārya-avalokiteśvarāya bodhisattvāya mahā-sattvāya mahākāruṇikāya
Tadyathā: Oṃ_ dhara dhara, dhiri dhiri, dhuru dhuru, itti vatti, chale chale, prachale prachale, kusume kusuma vara, ili mili, jiti jvalaṃ āpanāya-svāhā

►Phiên âm Việt:
1. Nam mô ta na ta da da
2. Nam mô ai da cha nà
3. Xa cá ra ê lô cha nà
4. Lu ha rát cha da
5. Ta cá ta ta dà
6. Àn là há tê
7. Sanh dá san, bu cà dà
8. Nam mô (sa) ruva (tách) ha ka kê tê
9. Án la han ka tê, sàn dá san
10. Bu kê tê, nam mô a ri da (om) va đu kề tề
11. S(ì) oa ra da, bu ví xoa (na) va dà
12. Mà hà xá ná vá da
13. Ma há ca lô ni cà dà
14. Ta ni da ta ốm ta ra ta rà
15. Dtì rì dtí ri duu ru duu rù
16. Ít ti quê. Ít ti cha rế cha rề
17. Bù đà chá rê, bu đa cha rề
18. Kút su mê, kút su ma qua
19. Quê í ni vi ni, trít ti, chu va la mát, bá ta da xoa ha.

▶️▶️ Ca khúc đã được xin phép bản quyền từ Tinna Tình (email: quynhnguyen1990@gmail.com). Mọi thông báo khẩn cấp về bản quyền xin quý vị liên hệ mail: nghethuatphatgiao.org@gmail.com, xin chân thành cảm ơn rất nhiều!

Các bạn có thể ghé vào kênh Đời Sống Tâm Linh để nghe thêm các sản phẩm hay khác nhé:
▶️ Đời sống Tâm Linh: https://www.youtube.com/channel/UCvs1hBgiwkB0ByAlAC4XHaw

Produced by: phòng thu Wings

► Album nhạc Phật giáo: http://yt3.piee.pw/P27DK

Wings production – 67 Hồ Bá Kiện, P.15, Q. 10, TP.HCM
Hotline: 088.999.8488

➤ Bấm Subscribe sau đó Ấn chuông 🔔 thông báo Kênh The Wings Media để nghe các sản phẩm hay khác nhé: http://pesc.pw/HDJTP ❤️
#chudaibi #thapnhatdien #wings

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *