Hướng dẫn cách tụng trì Chú Đại Bi ngắn gọn

3
9025

Tham khảo qua về Thần Chú Đại Bi được biết đến với cái tên Đại Bi Tâm Đà La Ni (Great Compassion Mantra hay Da Bei Zhou) là một thần chú Phật giáo dài 84 dòng của Phật giáo Đại Thừa, lần đầu tiên được dịch từ tiếng Phạn (Sanskrit) sang tiếng Trung Quốc vào thế kỷ thứ 7.

Nguồn gốc chú đại bi

Thần chú Đại Bi là một hình thức bằng lời nói của Đà La Ni (Dharani), một kinh điển sử dụng các âm tiết để truyền tải một thông điệp siêu việt mạnh mẽ và hiệu quả, tạo ra một trạng thái ý thức đặc biệt và được cho là có khả năng giải phóng tất cả các chúng sinh đau khổ dưới địa ngục và trần thế. Chú Đại Bi còn có những tên gọi khác là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni.

Kinh điển thuật lại câu chuyện giữa Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokitesvara) và chư Phật: Trong kinh ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng:

“Bạch đức Thế Tôn, con có chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, nay xin nói ra, vì muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bệnh tật, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu. Cúi xin Thế Tôn từ bi doãn hứa.” Rồi sau đó đọc Chú Đại Bi.

Bồ Tát thuyết chú xong, cõi đất sáu phen biến động, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thảy đều vui mừng, thiên ma ngoại đạo sợ dựng lông tóc. Tất cả chúng sinh đều được quả chứng.

Bồ Tát đã đem lại sự cứu rỗi cho tất cả mọi người, ngay cả những người đã từng phạm phải những tội lỗi không thể tha thứ. Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong những vị Bồ tát quan trọng nhất trong Phật giáo Đại Thừa, người tượng trưng cho lòng trắc ẩn của tất cả chư Phật.

Lợi Ích Khi Trì Tụng Thần Chú Đại Bi

Chú Đại Bi dùng để bảo vệ, thanh lọc và cũng có thể chữa tất cả loại bệnh.

Bồ Tát Quán Thế Âm đã nói rằng: “Bhagavan, bất kỳ một sinh vật sống nào niệm và giữ thần Chú Đại Bi nếu rơi vào ba con đường tà ác, tôi nguyện không đạt được giác ngộ.

Nếu bất kỳ người sống nào đang niệm và giữ thần Chú Đại Bi không được tái sinh trong bất kỳ cõi Phật nào, tôi nguyện không đạt được giác ngộ.

Nếu bất kỳ ai khi niệm và giữ thần Chú Đại Bi không có được hạnh phúc và sự hùng biện không giới hạn, tôi nguyện không đạt được giác ngộ.

Nếu bất kỳ người nào đang niệm và giữ thần Chú Đại Bi, nếu không có được bất cứ điều gì trong cuộc sống hiện tại của mình, thì nó không thể gọi là Đà La Ni của Trái Tim Từ Bi, trừ khi nó được sử dụng bởi những người không có đạo đức hay không hoàn toàn chân thành”.

Chú Đại Bi Tiếng Trung Quốc, Ảnh xuite.net
Chú Đại Bi Tiếng Trung Quốc, Ảnh xuite.net

I. Trước hết bạn nên thanh tịnh nơi thân, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ.
Bạn chọn một nơi yên tĩnh, quang đãng, sạch sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mãi dễ chịu.
Bạn có thể đối trước bàn thờ Phật hoặc đối trước ảnh Phật hoặc đối trước tượng Phật… Một bức ảnh bé có hình Đức Phật cũng đủ rồi.

Niệm Chú Đại Bi Tại Nhà

Cách tụng trì Chú Đại Bi ngắn gọn
Cách tụng trì Chú Đại Bi ngắn gọn

Nghe Chú Đại Bi Mp3 :

Download Chú Đại Bi Mp3

II. Đảnh lễ tam bảo, Quán Thế Âm Bồ Tát rồi chúng sanh (Quỳ lạy).
Con xin cung kính đảnh lễ Chư Phật mười phương (1 lạy).
Con xin cung kính đảnh lễ Pháp mười phương (1 lạy).
Con xin cung kính đảnh lễ các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cùng Tăng sư và
các vị theo học đạo Phật (1 lạy).
Tôi xin cung kính đảnh lễ tất thảy các vị chúng sanh khác (1 lạy) mong các vị cùng tôi tu tập đoạn trừ hết phiền não, khổ đau mà sớm an lạc tự tại.

Hướng dẫn cách tụng trì Chú Đại Bi ngắn gọn
Hướng dẫn cách tụng trì Chú Đại Bi ngắn gọn

Rồi phát nguyện sau đây

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhã.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.
Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.
Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.
Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.
Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, Ngạ quỷ liền được tự no đủ.
Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.
Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.
Kế đến lại xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà.
Nam Mô A Di Đà Phật (21 lần).
Rồi Chú Đại Bi. Khi tụng Chú Đại Bi thì tâm luôn nghĩ về một điều gì đó.
Có thể là bệnh tật nơi thân mà hình dung đang được chữa bệnh.
Có thể là khổ nơi những người thân mà hình dung ra đang đọc tụng ngay họ
Có thể là khởi lòng thương sót những con vật sắp bị đưa đi giết thịt mà hình dung bên cạnh chúng đọc tụng cho chúng nghe.
Có thể là khởi lòng thương sót chúng sanh đang đọa đày ở các cõi Địa ngục, Ngã quỷ.. mà hình dung với thân trang nghiêm cao lớn với ánh sáng từ bi soi tới thân họ mà đọc tụng Chú Đại Bi để độ thoát họ.
Có thể thấy cha mẹ, ông bà người thân già yếu mà tụng Chú Đại Bi sống khỏe mạnh, đi nhẹ nhàng .
Có thể thấy những người thân hay làm những việc bất thiện mà tụng Chú Đại Bi tiếng việt để họ có thể tỉnh ngộ có cơ duyên được học đạo Phật.
…..
Các bạn có thể hình dung tới những điều trên hoặc do mong muốn của các bạn. Nhưng chỉ nghĩ về một.
Duy trừ điều bất thiện Chú Đại Bi là vạn năng, là vi diệu phương tiện giúp các bạn hoàn thành tất cả mọi thứ .

III. Chú Đại Bi (gồm 84 câu là 84 danh hiệu phật)

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát.
Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát.
Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát.
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
2. Nam mô a rị da.
3. Bà lô yết đế thước bát ra da.
4. Bồ Đề tát đỏa bà da.
5. Ma ha tát đỏa bà da.
6. Ma ha ca lô ni ca da.
7. Án.
8. Tát bàn ra phạt duệ.
9. Số đát na đát tỏa.
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da.
11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
12. Nam mô na ra cẩn trì.
13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế.
14. Tát bà a tha đậu du bằng.
15. A thệ dựng.
16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa).
17. Na ma bà dà.
18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha.
19. Án, A bà lô hê.
20. Lô ca đế.
21. Ca ra đế.
22. Di hê rị.
23. Ma ha bồ đề tát đỏa.
24. Tát bà tát bà.
25. Ma ra ma ra.
26. Ma hê ma hê rị đà dựng.
27. Cu lô cu lô yết mông.
28. Độ lô độ lô phạt xà da đế.
29. Ma ha phạt xà da đế.
30. Đà ra đà ra.
31. Địa rị ni.
32. Thất Phật ra da.
33. Giá ra giá ra.
34. Mạ mạ phạt ma ra.
35. Mục đế lệ.
36. Y hê di hê.
37. Thất na thất na.
38. A Ra sâm Phật ra xá lợi.
39. Phạt sa phạt sâm.
40. Phật ra xá da.
41. Hô lô hô lô ma ra.
42. Hô lô hô lô hê rị.
43. Ta ra ta ra.
44. Tất rị tất rị.
45. Tô rô tô rô.
46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ.
47. Bồ đà dạ bồ đà dạ.
48. Di đế rị dạ.
49. Na ra cẩn trì.
50. Địa rị sắc ni na.
51. Ba dạ ma na.
52. Ta bà ha.
53. Tất đà dạ.
54. Ta bà ha.
55. Ma ha tất đà dạ.
56. Ta bà ha.
57. Tất đà du nghệ.
58. Thất bàn ra dạ.
59. Ta bà ha.
60. Na ra cẩn trì.
61. Ta bà ha.
62. Ma ra na ra .
63. Ta bà ha.
64. Tất ra tăng a mục khê da.
65. Ta bà ha.
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ.
67. Ta bà ha.
68. Giả kiết ra a tất đà dạ.
69. Ta bà ha.
70. Ba đà ma kiết tất đà dạ.
71. Ta bà ha.
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ.
73. Ta bà ha.
74. Ma bà rị thắng yết ra dạ.
75. Ta bà ha.
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
77. Nam mô a rị da.
78. Bà lô kiết đế.
79. Thước bàn ra dạ.
80. Ta bà ha.
81. Án, Tất điện đô.
82. Mạn đà ra.
83. Bạt đà gia.
84. Ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

Mời quý vị cùng lắng lòng thanh tịnh tụng Chú Đại Bi 21 Biến Có Chữ và Hinh tịnh – Cùng Thầy Thích Huệ Duyên tiếng việt

Video Chú Đại Bi có chữ dễ tụng


Lời Kết : Sau khi đọc tụng Chú Đại Bi hãy hồi hướng công đức này dành cho tất cả những chúng sanh khắp các cõi . Mong hết thẩy sớm ngày đoạn thoát vô minh , đạt tới hạnh phúc cuối cùng.

> Nghe thêm : Thầy Thích Pháp Hòa Tụng Chú Đại Bi Phiên Bản Mới Nhất – Ở đây

(Nguồn Internet và Hoa Sen Phật)

3 BÌNH LUẬN

  1. Xin cho hỏi mình trì niệm chú đại bi mà không phát nguyện được không ạ? Mình chỉ Niệm danh hiệu quán thế âm 3 lần rồi niệm chú 5 biến. Cuối cùng mình hồi hướng. Làm vậy có đc ko ạ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here