CÓ BAO NHIÊU TẦNG TRỜI? Cung trời Đao Lợi ở đâu? Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nghĩa là gì?

Trong kinh A-Di-Đà, chúng ta thấy một câu được nhắc lại sáu lần: “Chư Phật như thế, số lượng nhiều như số cát sông Hằng, các Ngài trụ tại nơi nước các Ngài, hoan hỉ xuất ra tướng quảng tràng thiệt, che khắp tam thiên đại thiên thế giới…”
– Tam thiên đại thiên thế giới nghĩa là gì?

Tụng kinh Địa Tạng, chúng ta gặp câu đầu: “Tôi nghe như vầy: một thuở nọ, tại cung trời Đao lợi, đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp…”
– Cung trời Đao lợi ở đâu?

“Đức Phật là đạo sư của tam giới, là từ phụ của tứ sinh…”
– Tứ sinh là thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh. Còn Tam giới là những gì?

Tên gọi và thứ tự của 28 tầng trời (thứ tự xếp từ cao đến thấp):

VÔ SẮC GIỚI
Tứ Không thiên:
28 Phi tưởng phi phi tưởng xứ
27 Vô sở hữu xứ
26 Thức vô biên xứ
25 Không vô biên xứ

SẮC GIỚI
Tứ Thiền thiên:
24 Sắc cứu cánh
23 Thiện hiện
22 Thiện kiến
21 Vô nhiệt
20 Vô phiền
19 Vô tưởng
18 Quảng quả
17 Phước ái
16 Phước sanh

Tam Thiền thiên:
15 Biến tịnh
14 Vô lượng tịnh
13 Thiểu tịnh

Nhị Thiền thiên:
12 Quang âm
11 Vô lượng quang
10 Thiểu quang

Sơ Thiền thiên:
9 Đại phạm
8 Phạm phụ
7 Phạm chúng

DỤC GIỚI
Lục Dục thiên:
6 Tha hóa tự tại
5 Hóa lạc
4 Đâu suất
3 Dạ Ma
2 Đao lợi
1 Tứ vương

* Trong một số bản kinh, miêu tả thế giới có 32 tầng trời, cụ thể là:
Tứ Thiền thiên:
– Có thêm 1 cõi là “Đại Tự Tại”
– Thay đổi thứ tự cung trời:
+ Phước Sanh thành Vô Vân
+ Phước Ái thành Phước Sanh
+ Thiện Hiện thành Sắc Cứu Cánh
+ Sắc Cứu Cánh thành Hòa Âm

Sơ Thiền thiên:
– Có thêm 1 cõi là “Phạm Thân”

Dục giới:
– Có thêm 2 tầng là “Hư Không Cư” và “Địa Cư”

0:00 Tam Thập Tam thiên là gì?
1:07 Miêu tả Cung trời Đao Lợi
2:40 Dục Giới
3:55 Đâu Suất
4:30 Hóa Lạc
5:10 Tha Hóa Tự Tại
6:16 Sơ Thiền thiên
7:07 Nhị Thiền thiên
7:44 Tam Thiền thiên
8:16 Tứ Thiền thiên
9:40 Tứ Không thiên

Giai thoại cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5ikYNl4I7QDRoK5Ytj2zmqW

Cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gI1tsCsPcr2waA3LDpPa8m

Truyền thuyết Phật pháp:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gSPeKVFyNAhQY4yqnxKPc9

Việt Nam cổ tự:
https://youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5heQGC-7XTO8F5CpFyrktDg

Địch Công kỳ án:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jDHspB8ZB8J6h977EC5ui8

Quê hương trong mắt tôi:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jxspUA2f0d5lRulCajGWQA

Xin lưu ý:

– Chương trình được sản xuất và bản quyền thuộc về Quỳnh Khang Media.

– Vui lòng không sao chép, reup dưới mọi hình thức.

#phật #ThếGiới #TamThiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *