Đức Phật thị hiện thần thông (Mưa đỏ) – Để trừ tánh ngã mạn của Hoàng Thân Sakya

0
6891

Đức Phật thị hiện thần thông (Mưa đỏ) – Để trừ tánh ngã mạn của Hoàng Thân Sakya
Bạn cho mấy sao?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here