duc-phat-dung-than-thong

Đức Phật thị hiện thần thông (Mưa đỏ) - Để trừ tánh ngã mạn của Hoàng Thân Sakya

Được quan tâm nhiều