KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT | Truyền thuyết Phật Pháp

Một thuở nọ, đức Bạc Già Phạm ở tại núi Thứu Phong, trong thành Vương Xá, cùng với các bậc đại Bồ Tát đều câu hội đông đủ.

Khi ấy, đại trí Xá Lợi Tử là bậc tối thắng trong hàng pháp tướng, vì nặng lòng thương cõi thế gian, nên từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai bên hữu, và gối bên mặt quỳ xuống sát đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng:

– “Thế Tôn! con nay muốn thưa hỏi một ít chuyện, xin Phật vui lòng nghe cho.”

Phật nói với Xá Lợi Tử:

– “Tuỳ theo chỗ ngươi hỏi ta sẽ nói cho mà nghe.”

Tức thời, Xá Lợi Tử đọc bài tụng mà hỏi Thế Tôn rằng:

– “Đức Đạo sư thọ ký cho Phật hạ sanh sau này, danh hiệu Từ Thị, như trong kinh đã nói, xin đấng Nhân Trung Tôn, phân biệt lại lời tụng, con nay vui muốn nghe, thần thông oai đức kia.”

Xin lưu ý:

– Chương trình được sản xuất và bản quyền thuộc về Quỳnh Khang Media.

– Vui lòng không sao chép, reup dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *