Tụng Dược Sư Tâm Chú – Medicine Buddha Chanting – Best Healing Mantra Meditation (2 giờ)

Tụng Dược Sư Tâm Chú - Medicine Buddha Chanting - Best Healing Mantra Meditation Người tụng:[....]

Tụng Chú Đại Bi (Avalokitesvara Mantra) – Great Compassion Mantra (108 biến) (Có lời để tụng theo)

Tụng Đại Bi Tâm Chú (Avalokitesvara Mantra) - Great Compassion Mantra (108 biến) - Tinna[....]

Bát Nhã Tâm Kinh (có chạy chữ để tụng theo) – Thầy Thích Trí Thoát tụng (21 lần)

Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (phiên latinh từ Phạn ngữ: Maha Prajñā Pāramitā Hridaya Sūtra, Prajnaparamitahridaya Sutra;[....]

12 Đại nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly (13 lần) – Thầy Thích Trí Thoát tụng (có chữ để tụng theo)

12 Đại nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly - Thầy Thích Trí Thoát[....]

Nhạc niệm Nam mô A Di Đà Phật, nhất tâm cùng niệm, thoát phiền não – sanh về Tịnh Độ

Niệm Phật có những lợi ích nhiệm màu nào? ▪️ Niệm Phật giúp làm giảm các[....]

Chú Đại Bi 21 Biến (Tiếng Việt) – Thầy Thích Trí Thoát tụng (có chữ để tụng theo)

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni. Nam[....]

Niệm Nam mô A Di Đà Phật (6 chữ) – Thầy Thích Trí Thoát (niệm hơn 1 tiếng)

Niệm Nam mô A Di Đà Phật (6 chữ) - Thầy Thích Trí Thoát (niệm[....]

Niệm Nam mô A Di Đà Phật (4 chữ) – Thầy Thích Trí Thoát (niệm hơn 1 tiếng)

Niệm Nam mô A Di Đà Phật (4 chữ) - Thầy Thích Trí Thoát (niệm[....]