Định Huệ dung hòa thì tu hành mới đắc quả.

🙏 Quý Phật Tử Hoan Hỉ cùng lắng nghe và chia sẻ cho bạn bè,[....]

Việc ác hại Tam Bảo sẽ tổn phước báu lớn, tổn phước thì tai họa sẽ đến.

🙏 Quý Phật Tử Hoan Hỉ cùng lắng nghe và chia sẻ cho bạn bè,[....]

Nhân quả công bằng không thiên vị. Gieo tạo ác nghiệp thì đến hồi đủ duyên phải trả quả xấu.

🙏 Quý Phật Tử Hoan Hỉ cùng lắng nghe và chia sẻ cho bạn bè,[....]

7 thứ tài sản cần có của người đệ tử Phật.

🙏 Quý Phật Tử Hoan Hỉ cùng lắng nghe và chia sẻ cho bạn bè,[....]

Diệt khổ từ tâm. Hiểu rõ rằng nỗi khổ trong tâm là do chính ta tạo ra.

🙏 Quý Phật Tử Hoan Hỉ cùng lắng nghe và chia sẻ cho bạn bè,[....]

Dứt bỏ tâm tham để sống một cuộc đời bình an lương thiện.

🙏 Quý Phật Tử Hoan Hỉ cùng lắng nghe và chia sẻ cho bạn bè,[....]

Xem thân tâm đều là giả duyên không thật phá những kiến chấp mê lầm của thế gian.

🙏 Quý Phật Tử Hoan Hỉ cùng lắng nghe và chia sẻ cho bạn bè,[....]

Bốn ác nghiệp của đời người. Khi nào đoạn được mới thật chân tu.

🙏 Quý Phật Tử Hoan Hỉ cùng lắng nghe và chia sẻ cho bạn bè,[....]

Đời người hữu hạn, nhân sinh vô hạn, cớ gì mãi tham lam để tự chuốc lấy khổ đau.

🙏 Quý Phật Tử Hoan Hỉ cùng lắng nghe và chia sẻ cho bạn bè,[....]

Tạo phước thiện hằng ngày để chuẩn bị tư lương cho đời sau.

🙏 Quý Phật Tử Hoan Hỉ cùng lắng nghe và chia sẻ cho bạn bè,[....]