Nhạc niệm Nam mô A Di Đà Phật, nhất tâm cùng niệm, thoát phiền não – sanh về Tịnh Độ

Niệm Phật có những lợi ích nhiệm màu nào?

▪️ Niệm Phật giúp làm giảm các cảm xúc tiêu cực như: Tức giận, thù hận hay chấp trước.
▪️ Niệm Phật giúp làm giảm sự thèm khát, tham lam và thay vào đó là nuôi dưỡng Bồ-đề-tâm để giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi đau khổ.
▪️ Niệm Phật là một hình thức chánh niệm giúp chúng ta sống tích cực trong khoảnh khắc hiện tại.
▪️ Niệm Phật là một liệu pháp trấn an tâm lý tuyệt vời.
▪️ Niệm Phật tạo niềm hy vọng, giúp chúng ta có niềm tin vào những điều tốt đẹp trong tương lai.
▪️Niệm Phật như một lời nhắc nhở chúng ta là con của Phật, từ đó chúng ta phải suy nghĩ và hành động theo những lời dạy của Phật.
✔️Khi hành giả niệm Phật được “nhất tâm bất loạn”, thì các vọng tưởng hết, chân tâm thanh tịnh hiện ra. Chân tâm không sanh diệt hư hoại là “Thường”, chân tâm thanh tịnh vắng lặng là “Tịch”, chân tâm sáng suốt vô cùng là quang cảnh “Thường-tịch-quang Tịnh-độ” chỉ ở nơi chân tâm ta, chứ không nơi đâu khác.
✔️Lại nữa, chân tâm không hoại diệt là ”Phật Vô-lượng-thọ”; chân tâm chiếu soi vô tận là “Phật Vô-lượng-quang” và đó cũng tức là “Thanh-tịnh diệu pháp thân của Phật A-di-đà”.

Tóm lại, người niệm Phật đến khi hết vọng, ngộ nhập được chân tâm rồi, thì Phật A-di-đà hay cảnh Tịnh-độ cũng chỉ ở nơi tâm mình hiện ra, chứ không phải đâu xa.
Vì thế nên kinh chép: “Tự tánh Di-đà, duy tâm Tịnh-độ” là vậy.
⏩ Pháp niệm Phật được sự lợi ích vô cùng. Nếu những người không tin có Phật A-di-đà, có cảnh Tịnh-độ mà chí tâm niệm Phật, thì cũng được nhiều lợi ích như trên.

#adidaphat
#niemphat
#nghethuatphatgiao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *