Nhạc Tâm Chú Lăng Nghiêm (108 biến)

Nếu thọ trì Thần Chú Lăng Nghiêm và hành thiện thì tương lai nhất định sẽ thành Phật, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu thường trì tụng thần chú này thì sẽ tiểu trừ nghiệp chướng trong bao đời tiền kiếp.

➤Theo dõi kênh youtube Nghệ thuật Phật giáo: https://www.youtube.com/channel/UCf2hsAmJBsT0kXFMXcx0Tog?view_as=subscriber

➤ Tự học chú Đại Bi tiếng Phạn: https://www.youtube.com/watch?v=w_gn3W7ojQ8
➤ Âm nhạc Phật giáo: https://www.youtube.com/watch?v=dskxYW1365k&list=PLlK4iOkQiROxpVSi9wIPBkbM0CqLAWFR2
➤ Thần chú Phật giáo: https://www.youtube.com/watch?v=w_gn3W7ojQ8&list=PLlK4iOkQiROxWvX1NOVxNxRs14fBUYsCL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *