Nhạc Thần chú Phật A Di Đà: Om Ami Dewa Hri (2 giờ) – tiếng Tây Tạng

Nhạc Thần Chú Phật A Di Đà – Om Ami Dewa Hri (Tiếng Tây Tạng)
Amitabha Mantra / A Mi Tuo Fo Xin Zhou (阿彌陀佛心咒)
Sanskrit: Om Amideva Hrih.
Tibetan: Om Ami Dewa Hri.
Mandarin: Om A Mi De Wa Xie (嗡阿彌答哇啥)

Tác dụng của thần chú Om Amidewa Hrih là giúp bạn đạt được tái sinh tốt lành nơi Cực lạc, mọi mong cầu đều được như ý, giúp cho chúng sinh khác tịnh hoá nghiệp chướng siêu sinh tịnh độ.
Bên cạnh đó, khi bản thân bạn đã tu trì thành thục thì chỉ cần đọc 21 lần câu thần chú này bên người hay con vật vừa chết, chúng sẽ không phải tái sinh vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa mà được tái sinh lên cõi Tịnh Độ.
#thanchu
#adida
#nammoadidaphat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *