Thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni | Usnisa Vijaya Dharani Sutra「21 biến」Mật tông

▶️ Đạo ca Phật giáo Việt Nam (chào cờ): https://youtu.be/p–p0Idq3_Q

Thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni | Usnisa Vijaya Dharani Sutra「21 biến」
Thể hiện: Tina Tình
Design: Tâm Yên

Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni Tối Thắng Tối Cao, chuyên trì niệm để vượt qua khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, lo lắng, khổ não, bế tắc.

Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni tiếng Phạn là Uṣṇīṣa-vijaya Dhāraṇī, chân ngôn này rất màu nhiệm, oai lực bất khả tư nghì, độ thoát khổ thú chúng sinh trong sáu đạo luân hồi.

▶️ Trong Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni, Đức Phật có dạy:

1. Nếu có chúng sinh nào bị khổ nạn, tội chướng cực nặng, không ai cứu hộ, nên chọn ngày trăng sáng, tắm gội, mặc y phục sạch sẽ, thọ bát quan trai giới, quỳ trước tượng Phật tụng Đà Ra Ni này 1.080 biến thì tất cả tội nghiệp, chướng nạn đều tiêu diệt. Kẻ ấy sẽ được thanh tịnh giải thoát, được môn Tổng Trì Đà Ra Ni, biện tài vô ngại.

2. Nếu kẻ nào tuy chưa trì tụng, mà chỉ nghe âm thanh của Đà Ra Ni này lọt vào tai, tức liền thành hạt giống Phật. Ví như một chút kim cang rớt xuống đất, tất lần lượt xuyên lọt đến nơi bản tế mới dừng, đất tuy dày không thể làm trở ngại. Chân ngôn này cũng thế, khi đã lọt vào tai, liền huân tập khiến cho lần lần thành quả chính giác, phiền não tuy nặng cũng không thể ngăn che. Dù kẻ ấy bị đọa vào cõi Địa Ngục, Ngạ quỉ, bàng sinh cũng không bị nghiệp báo làm cho hạt giống đó tiêu mất, mà còn nương sức thần chú lần lượt tiến tu cho đến khi thành Phật.

3. Nếu chúng sinh nào một phen nghe được Đà Ra Ni này, qua kiếp hiện tại sẽ không còn bị các tật bệnh và các sự khổ não, cũng không còn thọ thân bào thai, tùy theo chỗ hóa sinh hiện nơi hoa sen. Từ đó về sau, ngũ nhãn lần lần thanh tịnh, được túc mạng trí, kiết sử tiêu trừ, sẽ chứng quả vô thượng đẳng giác.

4. Nếu có kẻ nào mới chết, hoặc chết đã lâu, có người tụng 21 biến Đà Ra Ni này vào một nắm đất hoặc cát, rải lên thi hài, kẻ ấy sẽ được sinh về 10 phương Tịnh Độ. Như người chết thần thức đã bị đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, bàng sinh, khi đất cát ấy dính vào hài cốt, cũng được thoát khỏi ác thú, sinh lên cõi trời.

🔹 Tìm hiểu thêm tại: http://daibaothapmandalataythien.org/oai-luc-phat-dinh-ton-thang-da-ra-ni

⏺️ Sanskrit Lyrics:
UṢṆĪṢA VIJAYA DHĀRAṆI
Namo bhagavate trailokya prativiśiṣṭaya buddhāya bhagavate.
Tadyathā, om, viśudhaya viśudhaya, asama-sama
Samantāvabhāsa-spharana gati gahana svabhāva viśuddhe,
Abhiṣiňcatu mām. sugata vara vacana amṛta abhiṣekai mahā mantra-padai.
Āhara āhara āyuh saṃ-dhāraṇi. śodhaya śodhaya gagana viśuddhe.
Uṣṇīṣa vijaya viśuddhe sahasra-raśmi sam-codite.
Sarva tathāgata avalokani ṣaṭ-pāramitā-paripūrani.
Sarva tathāgata mati daśa-bhūmi prati-ṣṭhite.
Sarva tathāgata hṛdaya adhiṣṭhānādhiṣṭhita mahā-mudre.
Vajra kāya sam-hatana viśuddhe.
Sarvāvaraṇa apāya-durgati pari viśuddhe, prati-nivartaya āyuh śuddhe.
Samaya adhiṣṭhite. Maṇi maṇi mahā maṇi.
Tathatā bhūta-koṭi pariśuddhe. visphuṭa buddhi śuddhe.
Jaya jaya, vijaya vijaya, smara smara, sarva buddha adhiṣṭhita śuddhe,
Vajri vajragarbhe vajram bhavatu mama śarīram.
Sarva sattvānām ca kāya pari viśuddhe. sarva gati pariśuddhe.
Sarva tathāgata siñca me samāśvāsayantu.
Sarva tathāgata samāśvāsa adhiṣṭhite.
Budhya budhya, vibudhya vibudhya,
Bodhaya bodhaya, vibodhaya vibodhaya samanta pariśuddhe.
Sarva tathāgata hṛdaya adhiṣṭhānādhiṣṭhita mahā-mudre svāhā.

#thanchu
#phatgiao
#loiphatday

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *