THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN ĐÀ RA NI | Diệt tội tứ trọng, ngũ nghịch, đạt vô lượng phước

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn Đà Ra Ni là bản chú ngắn, được trích từ “Ðại phương đẳng Ðà La Ni Kinh”. Đây là một trong thập chú công phu của Thiền Môn.

Sở dĩ có chú này là bởi đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vì thương thời mạt pháp, khi: “Các Tỳ Kheo sẽ hủy phạm bốn giới trọng và các Tỳ Kheo Ni sẽ phạm tám giới trọng.”

Tứ Trọng, Ngũ Nghịch là tội rất nặng, nếu không phải cách sám hối vô sanh thì tưởng không thể nào tiêu diệt cho đặng. Nhưng vì thần chú này là bảy vị Phật đời trước (quá khư thất Phật) xứng tánh thuyết ra, cho nên những người trì tụng niệm niệm cũng phải xứng tánh để đặng lý vô sanh thì tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt.

– Âm Phạm:
Repa Repate, Kuha Kuhate, Tranite, Nigalarite,
Vimarite, Maha-Gate, Santim Krte Svaha

– Theo Nhị Khóa Hiệp Giải:
Ly bà ly bà đế,
cầu ha cầu ha đế,
đà la ni đế.
Ni ha ra đế,
tỳ lê nễ đế,
ma ha già đế,
chơn lăn kiền đế,
tóa bà ha.

– Theo Kinh Đại Phương đẳng Đà Ra Ni:
Ly bà ly bà đế
Cừu ha cừu ha đế
Đà la ly đế
Ni ha la đế
Tỳ ma ly đế
Sa ha.

0:00 Giới thiệu
1:21 So sánh hai phiên bản
3:20 Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn
12:24 Nên đọc tụng bao nhiêu biến?
14:52 Năm việc trì các giới tánh
15:44 Nghiệp hạnh tu hành hộ giới cảnh giới
18:17 Tấm lòng từ bi của Đức Phật

Giai thoại cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5ikYNl4I7QDRoK5Ytj2zmqW

Cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gI1tsCsPcr2waA3LDpPa8m

Truyền thuyết Phật pháp:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gSPeKVFyNAhQY4yqnxKPc9

Việt Nam cổ tự:
https://youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5heQGC-7XTO8F5CpFyrktDg

Địch Công kỳ án:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jDHspB8ZB8J6h977EC5ui8

Quê hương trong mắt tôi:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jxspUA2f0d5lRulCajGWQA

Xin lưu ý:

– Chương trình được sản xuất và bản quyền thuộc về Quỳnh Khang Media.

– Vui lòng không sao chép, reup dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *