Thầy Thích Pháp Hòa Tụng Chú Đại Bi Phiên Bản Mới Nhất (rất hay)

0
4401

Bản Chú đại bi mp3 phiên bản mới tụng tại nhà do thầy Thích Pháp Hòa Tụng cho phật tử tại gia

Thầy Thích Pháp Hòa Tụng Chú Đại Bi

Tụng Chú Đại Bi Tại Gia

Thầy Thích Pháp Hòa Tụng Chú Đại Bi

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát.
Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát.
Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát.
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
2. Nam mô a rị da.
3. Bà lô yết đế thước bát ra da.
4. Bồ Đề tát đỏa bà da.
5. Ma ha tát đỏa bà da.
6. Ma ha ca lô ni ca da.
7. Án.
8. Tát bàn ra phạt duệ.
9. Số đát na đát tỏa.
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da.
11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
12. Nam mô na ra cẩn trì.
13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế.
14. Tát bà a tha đậu du bằng.
15. A thệ dựng.
16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa).
17. Na ma bà dà.
18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha.
19. Án, A bà lô hê.
20. Lô ca đế.
21. Ca ra đế.
22. Di hê rị.
23. Ma ha bồ đề tát đỏa.
24. Tát bà tát bà.
25. Ma ra ma ra.
26. Ma hê ma hê rị đà dựng.
27. Cu lô cu lô yết mông.
28. Độ lô độ lô phạt xà da đế.
29. Ma ha phạt xà da đế.
30. Đà ra đà ra.
31. Địa rị ni.
32. Thất Phật ra da.
33. Giá ra giá ra.
34. Mạ mạ phạt ma ra.
35. Mục đế lệ.
36. Y hê di hê.
37. Thất na thất na.
38. A Ra sâm Phật ra xá lợi.
39. Phạt sa phạt sâm.
40. Phật ra xá da.
41. Hô lô hô lô ma ra.
42. Hô lô hô lô hê rị.
43. Ta ra ta ra.
44. Tất rị tất rị.
45. Tô rô tô rô.
46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ.
47. Bồ đà dạ bồ đà dạ.
48. Di đế rị dạ.
49. Na ra cẩn trì.
50. Địa rị sắc ni na.
51. Ba dạ ma na.
52. Ta bà ha.
53. Tất đà dạ.
54. Ta bà ha.
55. Ma ha tất đà dạ.
56. Ta bà ha.
57. Tất đà du nghệ.
58. Thất bàn ra dạ.
59. Ta bà ha.
60. Na ra cẩn trì.
61. Ta bà ha.
62. Ma ra na ra .
63. Ta bà ha.
64. Tất ra tăng a mục khê da.
65. Ta bà ha.
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ.
67. Ta bà ha.
68. Giả kiết ra a tất đà dạ.
69. Ta bà ha.
70. Ba đà ma kiết tất đà dạ.
71. Ta bà ha.
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ.
73. Ta bà ha.
74. Ma bà rị thắng yết ra dạ.
75. Ta bà ha.
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
77. Nam mô a rị da.
78. Bà lô kiết đế.
79. Thước bàn ra dạ.
80. Ta bà ha.
81. Án, Tất điện đô.
82. Mạn đà ra.
83. Bạt đà gia.
84. Ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

Xem thêm : Hướng dẫn chi tiết tụng chú đại bi phiên bản đẩy đủ ở đây

(Tụng niệm chú đại bi tại gia)

5 / 5 ( 1 bình chọn )

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here