Tụng Chú Đại Bi (Avalokitesvara Mantra) – Great Compassion Mantra (108 biến) (Có lời để tụng theo)

Tụng Đại Bi Tâm Chú (Avalokitesvara Mantra) – Great Compassion Mantra (108 biến) – Tinna Tình
⏺️ Link Chú Đại Bi – Tinna Tình: https://youtu.be/e-O3gvSel08
⏺️ Link 2 giờ: https://youtu.be/QvAB4kMFwXw
⏺️ Link 8 phút: https://www.youtube.com/watch?v=3GwI00EZtkg
Link video (Tinna Tình): https://www.youtube.com/watch?v=6R6sKprEWjY

Nếu có chúng sinh đọc tụng tên của tất cả các chư Phật hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu và hàng tỷ lần. Tuy nhiên, nếu có một chúng sinh khác đọc tên ta thậm chí chỉ một khoảnh khoắc ngắn, thì công đức của chúng sinh thứ hai sẽ ngang bằng với công đức tích lũy của chúng sinh thứ nhất. Vậy thì công đức sẽ lớn hơn bao nhiêu cho những chúng sinh tụng chú Đà Ra Ni này, ghi nhớ nó và thực hành nó như được miêu tả lúc này.

ན༌མོ༌རཏྣ༌ཏྲ༌ཡཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌ཨཱཪྱ༌ཛྙཱ༌ན༌ས༌ག༌ར། བཻ༌རོ༌ཙ༌ན༌བྻཱུ༌ཧ༌རཱ༌ཛཱ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨརྷ༌ཏེ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌སརྦ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བྷྱཿ། ཨརྷཏེབྷྱཿ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷེ༌བྷྱཿ༌ན། མཿ༌ཨཱརྱ༌ཨ༌ཝ༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌ཤྭ༌རཱ༌ཡ། བོ༌དྷིི༌སཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ས༌ཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ཀ༌རུ༌ཎི༌ཀཱ༌ཡ། ཏདྱ༌ཐཱ། ༀ༌དྷ༌ར༌དྷ༌ར། དྷི༌རི༌དྷི༌རི། དྷུ༌རུ༌དྷུ༌རུ། ཨི༌ཊྚི༌ཝ༌ཊྚི། ཙ༌ལེ༌ཙ༌ལེ། པྲ༌ཙ༌ལེ༌པྲ༌ཙ༌ལེ། ཀུ༌སུ༌མེ༌ཀུ༌སུ༌མེ༌ཝ༌རེ། ཨི༌ལི༌མི༌ལི། ཙི༌ཏི༌ཛཱ༌ལ༌ཨ༌པ༌ན༌ཡེ༌སྭཱཧཱ ༎

Namo ratna-trayāya
Namaḥ Ārya-jñāna-sāgara-vairochana-vyūha-rājāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya
Namaḥ sarva tathāgatebhyaḥ arhatebhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyaḥ
Namaḥ Ārya-avalokiteśvarāya bodhisattvāya mahā-sattvāya mahākāruṇikāya
Tadyathā: Oṃ_ dhara dhara, dhiri dhiri, dhuru dhuru, itti vatti, chale chale, prachale prachale, kusume kusuma vara, ili mili, jiti jvalaṃ āpanāya-svāhā

►Phiên âm Việt:
1. Nam mô ta na ta da da
2. Nam mô ai da cha nà
3. Xa cá ra ê lô cha nà
4. Lu ha rát cha da
5. Ta cá ta ta dà
6. Àn là há tê
7. Sanh dá san, bu cà dà
8. Nam mô (sa) ruva (tách) ha ka kê tê
9. Án la han ka tê, sàn dá san
10. Bu kê tê, nam mô a ri da (om) va đu kề tề
11. S(ì) oa ra da, bu ví xoa (na) va dà
12. Mà hà xá ná vá da
13. Ma há ca lô ni cà dà
14. Ta ni da ta ốm ta ra ta rà
15. Dtì rì dtí ri duu ru duu rù
16. Ít ti quê. Ít ti cha rế cha rề
17. Bù đà chá rê, bu đa cha rề
18. Kút su mê, kút su ma qua
19. Quê í ni vi ni, trít ti, chu va la mát, bá ta da xoa ha.

Produced by: phòng thu Wings

► Album nhạc Phật giáo: http://yt3.piee.pw/P27DK

Wings production – 67 Hồ Bá Kiện, P.15, Q. 10, TP.HCM
Hotline: 088.999.8488

▶️▶️ File audio đã được xin phép bản quyền từ Tinna Tình (email: quynhnguyen1990@gmail.com). Mọi thông báo khẩn cấp về bản quyền xin quý vị liên hệ mail: nghethuatphatgiao.org@gmail.com, xin chân thành cảm ơn rất nhiều!

Các bạn có thể ghé vào kênh Đời Sống Tâm Linh để nghe thêm các sản phẩm hay khác nhé:
▶️ Đời sống Tâm Linh: https://www.youtube.com/channel/UCvs1hBgiwkB0ByAlAC4XHaw

➤ Bấm Subscribe sau đó Ấn chuông 🔔 thông báo Kênh The Wings Media để nghe các sản phẩm hay khác nhé: http://pesc.pw/HDJTP ❤️
#chudaibi #thapnhatdien #wings

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *